navico exluzívny darček s hook reveal

 

Informácie a podmienky získania exkluzívneho darčeka k sonaru Lowrance Hook Reveal od spoločnosti Navico


1. Usporiadateľom je Navico Holding As a / alebo jeho pridružené spoločnosti (ďalej len „promotér“). Promotér ponúka Značkové darčekové balenie na vybrané Kvalifikované produkty na Obdobie propagácie („Akcia“).

2. Propagačná akcia sa začne 20. novembra 2020 o 00:01 (SELČ) a skončí sa 22. decembra 2020 o 23:59 (SELČ). („Obdobie propagácie“).

 

OPRÁVNENOSŤ


3. Táto propagačná akcia je k dispozícii iba pre koncových používateľov vo veku nad 18 rokov, ktorí si kúpia nový kvalifikovaný produkt z webovej stránky elektronického obchodu účastníka alebo prostredníctvom zúčastneného maloobchodného predajcu. („Účastník“).

Kvalifikačné produkty znamenajú produkty uvedené v Prílohe 1 týchto Podmienok, ktoré sa kupujú nové počas Obdobia propagácie z oficiálnych maloobchodných stránok Promotéra alebo prostredníctvom Zúčastneného maloobchodníka.


3.1. Nákupy uskutočnené v iných oblastiach nie sú oprávnené zúčastniť sa tejto propagačnej akcie, a to ani v prípade, že koncový používateľ má bydlisko v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike.


4. Táto propagačná akcia je k dispozícii iba pre koncových používateľov (napr. Nie pre žiadneho predajcu ani pre firmy) a nie je k dispozícii v spojení s ponukou alebo propagačnou akciou inej promočnej akcie.


5. Na túto propagačnú akciu sa nevzťahujú použité, znovu vyrobené / repasované výrobky alebo výrobky, ktoré sú zakúpené v predaji alebo na trhoch tretích strán (vrátane aukčných stránok online).


6. Propagácia je k dispozícii iba pre Kvalifikované produkty, ktoré sú súčasťou tejto akcie, a nemožno ich reklamovať voči produktom prijatým ako dar alebo jednotlivým produktom, ktoré sú súčasťou balíkov, zväzkov alebo sú štandardne namontované na novo zakúpené plavidlo.


7. Túto promo akciu nie je možné kombinovať s inou ponukou.


8. Usporiadateľ uhradí poštovné a balné za značkové darčekové balenie zo svojho európskeho logistického centra do všetkých miest v rámci členských štátov EMEA / Európskej únie, na Stredný východ a do Afriky.

 

PONUKA

9. Účastníci, ktorí si zakúpia Kvalifikovaný produkt v súlade s týmito Podmienkami, budú mať nárok na uplatnenie nároku na značkové darčekové balenie (výhradne dodávané z Navico) prostredníctvom vykúpenia („darček s pridanou hodnotou“). Príslušný darček s pridanou hodnotou ako Propagačný produkt bude uvedený v Prílohe 1.


10. Účastníci môžu v závislosti od dostupnosti nárokovať maximálne jeden (1) darček s pridanou hodnotou na zakúpený Kvalifikačný produkt.


11. Nákupy uskutočnené na akomkoľvek trhu tretích strán (napr. Amazon Marketplace alebo eBay) sú z propagácie vylúčené, rovnako ako nákupy uskutočnené od iných sprostredkovateľov, ktorí nie sú oficiálnym sprostredkovateľom propagátora alebo neboli schválené ako
Promotérov jeho oficiálny maloobchod („Vylúčení maloobchodníci“).


12. Zúčastnený maloobchodník je akýkoľvek oficiálny predajca alebo maloobchodný predajca organizátora iný ako vylúčení maloobchodníci (ďalej len „zúčastnený maloobchodný predajca“).

 

NÁROK


13. Po zakúpení produktu od oprávneného  zúčastneného maloobchodníka počas obdobia propagácie musia účastníci navštíviť stránku https://offers.navico.com/en/, aby mohli vyplniť reklamačný formulár a uviesť podrobnosti o svojich výrobkoch, meno kupujúceho, e-mailovú adresu, doručovaciu adresu a akékoľvek ďalšie požadované informácie vrátane sériového čísla kvalifikačného produktu, referenčného čísla nákupu a odoslať ich spolu s naskenovanou kópiou ich dokladu o kúpe („Nárok“).


14. Nároky je možné podávať iba od dátumu nákupu do konca propagácie, čo znamená, že konečný dátum nároku na nákup uskutočnený 22. decembra 2020 je najneskôr do 23:59 (SELČ)(„Dátum ukončenia"). Nároky prijaté po Dátume ukončenia nebudú oprávnené.


15. Účastníci dostanú referenčné potvrdzovacie číslo nasledované e-mailovým potvrdením, aby potvrdili, že ich nárok bol promotérom úspešne prijatý („Potvrdenie nároku“).


16. Ak emailové potvrdenie nebolo doručené, je zodpovednosťou účastníka kontaktovať tím zákazníckych služieb promotéra na adrese EMEA.Marketing@Navico.com do siedmich (7) dní od podania nároku.


17. Ak sa bude mať za to, že nárok nebol podaný správne alebo ak nie je možné overiť platnosť príslušného sériového čísla, bude účastník informovaný prostredníctvom e-mailu a ponúkne sa mu možnosť poskytnúť požadované informácie (okrem iného vrátane fotografie sériového čísla produktu), aby potvrdili svoj Nárok do siedmich (7) dní od oznámenia. Ak nepríde žiadna odpoveď, bude Nárok označený ako neplatný a Účastník už nebude mať nárok na darček s pridanou hodnotou.


18. Pri potvrdení a schválení Nároku dostanú Účastníci darček s pridanou hodnotou poštou do dvadsiatich ôsmich (28) dní od potvrdenia Nároku.


19. Neúplné alebo nepravdivé Nároky sa budú považovať za neplatné. Usporiadateľ neprijíma zodpovednosť za stratené, oneskorené alebo poškodené údaje, ku ktorým dôjde počas akejkoľvek komunikácie alebo prenosu nároku.


20. Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia diskvalifikovať nároky, ktoré podľa neho nie sú v súlade s týmito podmienkami.


21. Usporiadateľ má právo, ak je to potrebné, podniknúť všetky kroky, ktoré sú opodstatnené, aby sa chránil pred podvodnými alebo neplatnými nárokmi, okrem iného vrátane generovania alebo vyžadovania ďalšieho overenia dokladu o kúpe, ako aj totožnosť, ďalšie podrobnosti o nákupe a ďalšie príslušné podrobnosti účastníka.


22. Ak Účastník vráti Kvalifikačný produkt po uplatnení Nároku, potom Účastník aj Zúčastnený maloobchodník informujú Organizátora a Nárok bude zamietnutý.


23. Nárok musí uplatniť Účastník a nesmie byť uplatnený prostredníctvom zástupcov, tretích strán alebo hromadne.


24. Priame Nároky nebudú prijímané od staviteľov lodí, distribútorov, charterových spoločností ani od zamestnancov promotéra.


25. Nároky už vznesené na rovnaké výrobky v iných propagačných akciách sa budú považovať za neplatné a účastník bude diskvalifikovaný.

 

SÚKROMIE A OCHRANA ÚDAJOV

26. Okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto podmienkach alebo na účely prevádzkovania promočnej akcie, nebudú podrobnosti a informácie poskytnuté účastníkom pri vstupe do promočnej akcie alebo reklamácii darčekového balenia použité na žiadne iné propagačné účely, ani nebudú použité na postúpenie akejkoľvek tretej strane.


27. Vaše informácie a všetky údaje v našom systéme budú automaticky odstránené po dokončení Nárokov, Účastník však môže odvolať svoj súhlas s takýmto použitím osobných údajov pred dokončením Nároku písomne ​​na adresu Promotéra na EMEA.Marketing@Navico.com.


28. Pri zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov dodržiavame všeobecné zásady ochrany osobných údajov, ktoré od nás vyžadujú:


28.1. Zhromažďujeme a používame osobné údaje spravodlivo a iba na zákonné a konkrétne účely súvisiace s našimi legitímnymi obchodnými cieľmi.


28.2. Obmedzujeme náš zber osobných údajov na to, čo je adekvátne, relevantné a nepresahuje zamýšľaný účel.


28.3. Na vašu žiadosť poskytneme jasným a transparentným spôsobom dostatočné objasnenie našich postupov pri spracúvaní osobných údajov.


28.4. Zaisťujeme presnosť osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, uchovávame a používame.


28.5. Osobné údaje si ponecháme iba na čas potrebný na splnenie stanoveného účelu. Podnikneme všetky primerané kroky na zničenie alebo vymazanie všetkých osobných údajov, ktoré už nepotrebujeme, z našich systémov, a budeme postupovať podľa všetkých príslušných plánov uchovávania záznamov a postupov.


28.6. Zabezpečujeme osobné údaje, ktoré uchovávame.


29. Máme tendenciu uchovávať vaše osobné údaje iba po dobu trvania tejto akcie. Po dokončení reklamácie a ukončení propagačnej akcie budete možno musieť znova zadať svoje údaje, ak sa chcete zúčastniť našich ďalších promo akcií.


30. Ak si prajete, aby sme si vaše údaje ponechali v našej databáze a vstúpili do nášho marketingového bulletinu alebo si vypočuli informácie o posledných propagačných akciách a akciách, môžete sa v poslednej fáze pred prihlásením „prihlásiť“ váš nárok.


31. Máte právo požadovať, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi. Máte právo na:


(a) Požiadanie o prístup k vašim osobným údajom, ktoré uchovávame.
(b) Zabrániť nášmu použitiu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.
(c) Požiadať nás, aby sme vymazali vaše osobné údaje alebo opravili nepresné údaje.
(d) Zabrániť spracovaniu, ktoré by mohlo spôsobiť škodu alebo strach vám alebo komukoľvek inému.

 

VŠEOBECNE

32. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek prerušenie propagácie, či už v dôsledku vyššej moci alebo iných faktorov, ktoré promotér nemôže ovplyvniť.


33. Usporiadateľ si vyhradzuje právo primerane a v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi a kódexmi praxe zmeniť tieto Podmienky.


34. Darčekové Balíky sú Účastníkmi neprenosné, nevymeniteľné alebo zameniteľné za hotovosť.


35. Usporiadateľ nebude zodpovedný ani zodpovedný za: (a) akékoľvek neprijatie príspevkov v dôsledku zlyhania prenosu a iných podmienok mimo jeho primeranej kontroly; b) akékoľvek oneskorenie, stratu, nesprávnu cestu alebo poškodenie prenosy alebo reklamácie; c) akékoľvek poruchy alebo poruchy spojené s počítačom alebo komunikáciou; (d) akékoľvek prerušenia, straty alebo následné škody spôsobené udalosťami mimo kontroly promotéra; alebo (e) akákoľvek tlačové alebo typografické chyby v akýchkoľvek materiáloch spojených s propagáciou okrem tých, ktoré boli zobrazené na jej oficiálnych webových stránkach.


36. Účastníci budú výlučne zodpovední za všetky príslušné dane, poplatky za dovozné clá a všetky ďalšie príslušné náklady alebo výdavky, ktoré nie sú uvedené v týchto Podmienkach.


37. Účasťou na tejto promočnej akcii súhlasíte, v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi, s uvoľnením a zaistením neškodnosti usporiadateľa voči akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek zranenia, straty, okamžité alebo následné škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z účasti na Propagácii alebo v súvislosti s ňou, vrátane okrem iného udeľovania, prijatia alebo prijatia darčekových balíčkov. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti musí byť sa nevzťahuje na smrť alebo zranenie osôb spôsobené nedbanlivosťou promotéra.


38. Promoter si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia stiahnuť ponuku.


39. Propagácia sa riadi nórskym právom. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ako spotrebiteľ, môžete využívať určité povinné ustanovenia podľa zákonov vašej krajiny pobytu. Nič v týchto Podmienkach, vrátane tejto doložky o voľbe práva, ovplyvňujú vaše práva ako spotrebiteľa spoliehať sa na také povinné ustanovenia miestneho práva, ktoré sa uplatňujú.


40. Usporiadateľ si vyhradzuje právo aktualizovať, meniť alebo upravovať tieto podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho vedomia účastníka.

 

Príloha 1


Lowrance Kvalifikované produkty

 • 456 460 HOOK REVEAL 5 50/200 ROW
 • 456 463 HOOK REVEAL 7 50/200 ROW
 • 456 466 HOOK REVEAL 9 50/200 ROW
 • 456 465 HOOK REVEAL 7 TRIPLESHOT ROW
 • 456 468 HOOK REVEAL 9 TRIPLESHOT ROW
 • 456 461 HOOK REVEAL 5 83/200 HDI ROW
 • 456 464 HOOK REVEAL 7 83/200 HDI ROW

 

Exkluzívny značkový darček Lowrance

 • EVO Termofľaša (500ml) modrobiela
 • Rybársky uterák (24x50cm) modrobiely
 • Plávajúci prívesok na kľúče (33x14x68mm) modrobiely
 • Nákrčník (500x240mm) modrobiely
 • Vodotesná taška (27x67cm) modrobiela
 • Nálepka metra na meranie dĺžky rýb (110cmx20cm) modrobiela
 • Šiltovka Lowrance modrobiela
 • Box

 

E-shop

Dnes vám predstavujeme

5 tipov na úspešný lov kapra v lete

5 tipov na úspešný lov kapra v lete

Letné mesiace sú ideálne obdobie na úspešný lov kaprov. Ak o tom nie ste úplne presvedčení alebo máte pochybnosti, dáme vám niekoľko dobrých dôvodov, prečo by ste cez víkend mali aspoň na pár hodín vybehnúť na kapry.
Čo ponúknuť kaprovi na jeseň

Čo ponúknuť kaprovi na jeseň

Na jeseň klesá množstvo prirodzenej potravy. Kapry začínajú zháňať potravu, aby si urobili dostatočnú tukovú zásobu k prežitiu zimy. Zrejme najlepšia doba k uloveniu trofejného kusu.
Čo zvoliť na kapra do studenej vody

Čo zvoliť na kapra do studenej vody

Aký je váš osvedčený recept na kapra do studenej vody? Spýtali sme sa viacerých rybárov. Ako prvý nám prezradí svoje tromfy Jaro Haššo, majster Slovenska vo feederi.
Zlepšováky pre lov zubáča na ťažko

Zlepšováky pre lov zubáča na ťažko

Tieto zlepšováky od Petra Martiša bezpodmienečne vyskúšajte pri love zubáča na ťažko. Oplatí sa to.
Ako na feeder v zime - rady Jara Hašša

Ako na feeder v zime - rady Jara Hašša

Majster Slovenska vo feederi, Jaro Haššo prezradil účinnú taktiku lovu rýb v zimnom období. Ak si teda chcete pekne zachytať v zime, zvoliť by ste mali jemnú techniku rybolovu - feeder. A v tomto článku sa dozviete Jarove tipy na zimný feeder.
5 tipov, ako sa obliecť do chladného počasia

5 tipov, ako sa obliecť do chladného počasia

Nielen na rybolov, ale všeobecne na všetky vaše aktivity v jesennej a zimnej prírode, sa musíte obliecť tak, aby ste nepremokli, neochoreli, nezamrzli. My vám ponúkame 5 tipov, ako sa obliecť do jesene a zimy, ak idete na ryby.

Akú podložku pod rybu si vybrať?

Akú podložku pod rybu si vybrať?

Rybárska podložka je povinnou výbavou rybára loviaceho na zákonom stanovených vodách. Ak zdoláte rybu a chcete, aby prežila, najdôležitejšia je manipulácia s ňou na brehu. Iba nepoškodená ryba má po pustení reálne šance prežiť.
Aký lodný motor na čln?

Aký lodný motor na čln?

Hľadáte lodný motor na svoj čln? Elektromotory sú výkonné, spoľahlivé a šetrné k prírode.
Jaro Haššo: Nebojte sa na feeder použiť šnúru

Jaro Haššo: Nebojte sa na feeder použiť šnúru

Máte aj vy dilemu, či pri feedri použiť do navijaka šnúru? Jaro Haššo, majster Slovenska vo feedri, vám použitie šnúry jednoznačne odporúča. 
Ako si vylepšíte vobler

Ako si vylepšíte vobler

Wobler je úžasná nástraha, do ktorej sa rýchlo zamilujete. Dokonale imituje prirodzenú korisť predátora. Dokáže dravca nájsť v hlbinách, počkať na neho a vyprovokovať ho k útoku. Rovnako môže poskakovať po hladine a dokáže pripraviť rybárovi úžasné divadlo pri pohľade na sčerenú hladinu počas útoku šťuky alebo boleňa.

© 2024 A-Z Rybár - rybárske potreby • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP

Facebook
Facebook
  ×

  Zľava 8€ na prvý nákup

  Prihláste sa na odber noviniek. Na uvítanie Vám pošleme zľavu 8€ s dopravou zdarma pri nákupe nad 49€.

  Zľava 8€ na prvý nákup